Lộ diện 14 tiết mục xuất sắc bước vào vòng trung kết Hội thi văn nghệ Nam Việt

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tr&atilde;i qua hơn một th&aacute;ng diễn ra v&ograve;ng loại tại c&aacute;c cơ sở, s&aacute;ng ng&agrave;y 14/11, Hội thi văn nghệ Ch&agrave;o mừng ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11 do Tập đo&agrave;n GDQT Nam Việt tổ chức đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại với c&aacute;c tiết mục thi đấu cuối c&ugrave;ng tại Cơ sở 6 v&agrave; Cơ sở 7 nh&agrave; trường, đồng thời, tại Cơ sở 2 đ&atilde; c&ocirc;ng bố c&aacute;c tiết mục xuất sắc bước v&agrave;o Gala chung kết.</span></span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/7(34).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/2(60).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hội thi văn nghệ Ch&agrave;o mừng ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11&nbsp;ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại với c&aacute;c tiết mục thi đấu cuối c&ugrave;ng tại Cơ sở 6 v&agrave; Cơ sở 7&nbsp;</span></em></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Xin ch&uacute;c mừng c&aacute;c lớp đều đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh rất tốt phần tr&igrave;nh diễn của m&igrave;nh. D&ugrave; c&oacute; được đi tiếp hay kh&ocirc;ng, c&aacute;c em đều đ&atilde; thể hiện được t&agrave;i năng v&agrave; sức trẻ của m&igrave;nh. Ban tổ chức gửi đến c&aacute;c em lời cảm ơn v&agrave; ch&uacute;c c&aacute;c em sẽ gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện.</span></span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/12(26).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/13(28).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/9(28).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/22(16).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/37(4).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/40(8).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/43(4).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/33(11).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/73(6).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/66(3).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/75(4).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/77(1).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/76(4).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/74(3).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ch&uacute;c mừng c&aacute;c lớp đều đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh rất tốt phần tr&igrave;nh diễn của m&igrave;nh</span></em></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">V&agrave; đừng qu&ecirc;n Gala chung kết với những phần tr&igrave;nh diễn m&atilde;n nh&atilde;n, đầy cảm x&uacute;c v&agrave; đa dạng c&aacute;c thể loại sẽ diễn ra v&agrave;o <strong>8h s&aacute;ng thứ 5</strong>, <strong>ng&agrave;y 17/11/2022 </strong><strong>tại s&acirc;n khấu cơ sở 2</strong> - Tập đo&agrave;n GDQT Nam Việt! C&ugrave;ng theo d&otilde;i v&agrave; t&igrave;m ra tập thể lớp sẽ trở th&agrave;nh qu&aacute;n qu&acirc;n của năm nay nh&eacute;, buổi tr&igrave;nh diễn hứa hẹn sẽ mang đến cho thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn một trải nghiệm thật tuyệt vời .</span></span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/8(25).jpg" style="height:267px; width:400px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://cs2.truongnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/images/1(68).jpg" style="height:267px; width:400px" /></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đừng qu&ecirc;n Gala chung kết&nbsp;sẽ diễn ra v&agrave;o&nbsp;8h s&aacute;ng thứ 5,&nbsp;ng&agrave;y 17/11/2022&nbsp;tại s&acirc;n khấu cơ sở 2&nbsp;c&aacute;c bạn nh&eacute;.</span></em></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">===========================</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tập đo&agrave;n Gi&aacute;o dục Quốc tế Nam Việt</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hotline: 1900 75 75 75</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Website: www.truongnamviet.edu.vn</span></span></p>
 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT